РЕЄСТР
основної нормативної бази системи управління якістю діяльності університету

I. Загальна нормативна база

II. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в ХНУРЕ

III. Загальноорганізаційні питання

IV. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

V. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

VI. Наукова діяльність (загальні питання)

VII. Основні наукові структурні підрозділи

VIII. Міжнародна діяльність

IX. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

X. Загальні питання організаційно-методичного забезпечення навчального процесу

XI. Науково-навчальна робота студентів. Наукове товариство

XII. Академічна мобільність. Навчання іноземних громадян. Лінгвістичний супровід діяльності

XIII. Заочна (дистанційна) форма навчання. професійна та друга вища освіта

XIV. Інтеграційні зв’язки з замовниками кадрів. Організація практики та державної атестації. Документи про освіту. Працевлаштування випускників

XV. Інформаційно-бібліотечна та видавнича діяльність. Електронні видання

XVI. Інтегрована інформаційна система. Інформаційно-рекламна діяльність

XVII. IT-підрозділи та додаткові IT-послуги

XVIII. Телекомунікаційне та технічне забезпечення діяльності

XIX. Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядування

 XX. Спорт і фізичне виховання

XXI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) та організація закупівель

XXII. Нормативне забезпечення розрахунку штату

XXIII. Платні послуги. Підвищення кваліфікації та відповідні навчально-методичні центри

XXIV. Стипендіальне забезпечення

XXV. Гуртожитки

XXVI. Структурні підрозділи

XXVII. Безпека життедіяльності та цивільний захист

XXVIII. Режим та охорона праці. Соціальні питання

XXIX. Функціональні обов’язки посадових осіб. Посадові інструкції

 

 Перелік розділів реєстру

№, дата  прийняття документа 

   I.Загальна нормативна база

   Статут ХНУРЕ  №1210 вiд 07.10.2016
   Наказ про затвердження Статуту ХНУРЕ  №1210 вiд 07.10.2016
   Концепція освітньої діяльності ХНУРЕ на період з 2016 року по 2020 рік  №572 вiд 10.10.2016
   Кодекс честі викладача та  студента  Газета “Квант” за вересень 2005р.
   Наказ та Положення про доступ до публічної інформації у ХНУРЕ  №194 вiд 29.05.2013

   II. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в ХНУРЕ

   Наказ про затвердження Політики та Цілей у сфері якості ХНУРЕ  №623 вiд 31.10.2016
   Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ  №290 вiд 28.04.2017
   Наказ та положення про конкурс “ХНУРЕ – кращі за фахом”  №486 вiд 02.09.2016

   III. Загальноорганізаційні питання

   Список  делегатів на конференцію трудового колективу ХНУРЕ на 2016-2019 рр.  12.06.2017
   Рішення конференції трудового колективу університету  27.01.2017
   Рішення конференції трудового колективу університету  20.03.2017
   Положення про вчену раду ХНУРЕ  №201 від 28.03.2017
   Персональний склад вченої ради  
   Регламент роботи вченої ради ХНУРЕ  №41 вiд 09.02.2015
   Наказ та положення про реєстрацію та передачу прав на службові об єкти авторського права в ХНУРЕ  №290 вiд 28.04.2017
   Наказ та положення про порядок створення та затвердження електронних видань ХНУРЕ  №290 вiд 28.04.2017
   Наказ та положення про порядок надання грифів підручникам та навчальним посібникам у ХНУРЕ  №290 вiд 28.04.2017
   Наказ та положення про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни  №290 вiд 28.04.2017
   Положення про ректорат ХНУРЕ  №194 вiд 29.03.2016
   Склад ректорату ХНУРЕ  12.06.2017
   Положення про навчально-методичну раду ХНУРЕ  №550 вiд 02.11.2017
   Положення про методичну комісію факультету ХНУРЕ  15.04.2002
   Розпорядження та положення про реєстрацію електронних матеріалів для проведення лекцій за допомогою проекційної техніки в ХНУРЕ  №16Р вiд 16.03.2011
   Наказ про затвердження та введення в дію Антикорупційної програми Антикорупційна програма ХНУРЕ  №241 вiд 18.09.15

   IV. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

   Інструкція з організації обліку кадрів  №183 вiд 17.03.2017
   Наказ про затвердження Інструкції з організації обліку кадрів в ХНУРЕ  №183 вiд 17.03.2017
   Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУРЕ та укладання з ними договорів (контрактів) у ХНУРЕ  №244К вiд 28.03.2016
   Наказ та положення про атестацію педагогічних працівників ХНУРЕ  №367 вiд 15.12.2015
   Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора ХНУРЕ  №240 вiд 12.04.2016
   Положення про комітет з організації та проведення виборів ректора ХНУРЕ  №68 вiд 05.03.2015
   Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ХНУРЕ  №68 вiд 05.03.2015
   Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками для участі в виборах ректора університету  №240 від 12.04.2016
   Наказ та положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників у ХНУРЕ  №03 вiд 04.01.2016
   Додаток 1 до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів З А Я В А про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)  
   Додаток 2 до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного (науково-педагогічного) працівника  
   Додаток 3 до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування)  
   Додаток 4 до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Звіт про підвищення кваліфікації (стажування)  

   V. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

     

   VI. Наукова діяльність (загальні питання)

     

   VII. Основні наукові структурні підрозділи

     

   VIII. Міжнародна діяльність

     

   IX. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

   Положення про підготовче відділення ХНУРЕ  №667 вiд 16.11.2016
     

   X. Загальні питання організаційно-методичного забезпечення навчального процесу

   Положення про організацію освітнього процесу  №105 вiд 02.03.2018
   Наказ та положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр, магістр (спеціаліст)  №40 вiд 09.02.2015
   Наказ про затвердження найменувань академічних груп  №292 вiд 3.05.2017
   Положення про підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”  2007
   Положення про магістерську атестаційну роботу  15.01.2007
   Положення (тимчасове) про дипломне проектування бакалавра  2003
   Положення про комп’ютерне тестування знань і вмінь в ХНУРЕ  12.10.2004
   Наказ про введення в дію рішення Вченої ради університету  №290 вiд 28.04.2017
   Наказ та доповнення до положення про видання навчально-методичної лiтератури у ХНУРЕ  №244 вiд 14.10.2009

   XI. Науково-навчальна робота студентів. Наукове товариство

   Положення про центр науково-технічної творчості молоді  04.11.1996

   XII. Академічна мобільність. Навчання іноземних громадян. Лінгвістичний супровід діяльності

   Договір про організацію професійного навчання студентів в межах академічної мобільності  27.08.2015
   Програма професійного навчання в межах академічної мобільності студентів факультету автоматики та комп’ютеризованних технологій ХНУРЕ в навчальному закладі HR Power на базі науково-дослідного центру LG Electronics Wroclaw Sp.z.o.o., Польща  27.08.2015
   Договор об академическом сотрудничестве между ХНУРЕ и университетом экономики в Быдгоще (Польша)  №6/16-49 вiд 20.09.2016
   Положення про лінгвістичний центр кафедри іноземних мов  №726 вiд 12.12.2016

   XIII. Заочна (дистанційна) форма навчання, професійна та друга вища освіта

   Положення про центр технологій дистанційного навчання  28.10.2013
   Положення про центр післядипломної освіти  №714 вiд 09.12.2016
   Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації слухачів  №129 вiд 24.02.2016
   Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для осіб, що здобувають ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю в центрі післядипломної освіти

 №45 вiд 27.01.2017

   XIV. Інтеграційні зв’язки з замовниками кадрів. Організація практики та державної атестації. Документи про освіту. Працевлаштування випускників

   Положення про відділ практики «Центр-Кар’єра»  №404 вiд 29.06.2017

   XV. Інформаційно-бібліотечна та видавнича діяльність. Електронні видання

   Положення про наукову бібліотеку ХНУРЕ  20.01.2014

   XVI. Інтегрована інформаційна система. Інформаційно-рекламна діяльність

   Положення про відділ технічних засобів навчання ХНУРЕ  №528 вiд 22.09.2016
   Положення про навчально-виробничу майстерню Студентське медіа ХНУРЕ  №528 вiд 22.09.2016
     

   XVII. IT-підрозділи та додаткові IT-послуги

   Положення про інформаційно-обчислювальний центр ХНУРЕ  25.01.2014
   Положення про відділ мультимедійних засобів навчання ХНУРЕ  7.02.2014
   Положення про центр інформаційних систем та технологій (ЦІСТ) ХНУРЕ  14.09.2005
   Положення про центр технологій дистанційного навчання ХНУРЕ  28.10.2013
   Розпорядження про підвищення ефективності роботи веб-сайту університету  №65Р вiд 05.04.2017
   Розпорядження про підвищення ефективності роботи веб-сайту університету  №79Р вiд 19.04.2017
   Розпорядження про удосконалення організації розповсюдження інформації  №56Р вiд 30.03.2017
   Наказ про створення робочої групи для здійснення заходів по наповненню Вікіпедії  №235 вiд 05.04.2017

   XVIII. Телекомунікаційне та технічне забезпечення діяльності

   Положення про інформаційно-обчислювальний центр ХНУРЕ  25.01.2014
     

   XIX. Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядування

   Про вдосконалення навчально-виховного процесу в ХНУРЕ  №306 вiд 9.12.2010
   Положення про куратора академічної групи в ХНУРЕ  23.09.2012
   Положення про старосту академічної групи ХНУРЕ  
   Положення про вибори органів студентського самоврядування ХНУРЕ  №259 вiд 14.04.2017
   Персональний склад студентського сенату  на червень 2017 р.

   XX. Спорт і фізичне виховання

   Статут громадської організації спортивний клуб “Радіотехник”  23.01.2017

   XXI. Фінансово-економічна діяльність (загальні питання) та організація закупівель

   Положення “Про бухгалтерську службу ХНУРЕ”  №124 вiд 7.04.2014
   Положення про оплату праці працівників ХНУРЕ  11.03.2015 додаток №1 до п.4.11
   Положення про преміювання працівніків ХНУРЕ  11.01.2016 протокол №36
   Положення про встановлення доплат та надбавок працівникам ХНУРЕ  04.04.2016 протокол №48

   XXII. Нормативне забезпечення розрахунку штату

   Норми часу для планування й обліку навчальної, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників  №363 вiд 08.06.2017
   Наказ про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2017/18 навчальний рік для малочисельних груп заочної форми навчання  №335 вiд 06.06.2017
   Рішення Вченої ради ХНУРЕ про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2016/2017 навчальний рік  01.07.2016 Рішення ВР 10/5
   Наказ про введення в дію рішення вченої ради 10/5 від 01.07.016 року  №416 вiд 05.07.2016

   XXIII. Платні послуги. Підвищення кваліфікації та відповідні навчально-методичні центри

     

   XXIV. Стипендіальне забезпечення

   Наказ та положення про стипендіальне забезпечення в ХНУРЕ  №188 вiд 21.03.2017
   Наказ про стипендіальні комісії  №381 вiд 10.06.2017

   XXV. Гуртожитки

     Положення про студентський гуртожиток ХНУРЕ  25.12.2015 протокол №10
   Наказ про затвердження Положення про студентський гуртожиток ХНУРЕ  №33 вiд 20.01.2016
   Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ХНУРЕ  18.01.2012
   Наказ про встановлення плати за проживання у гуртожитку ХНУРЕ №3  №149 вiд 01.03.2017
   Наказ про встановлення плати за проживання у гуртожитках ХНУРЕ  №23 вiд 19.01.2017
   Реквізити для сплати за проживання в гуртожитках студмістечка  

   XXVI. Структурні підрозділи

   Розпорядження про зберігання положень структурних підрозділів у відділі кадрів  №01Р вiд 13.01.14
     Положення про навчально-дослідній відділ (НДВ) ХНУРЕ  №404 вiд 29.06.2017
   Положення про архівний підрозділ ХНУРЕ  №122 вiд 01.04.2013
   Положення про відділ внутрішнього аудиту  №143 вiд 29.02.2016
   Положення “Про бухгалтерську службу ХНУРЕ”  №124 вiд 7.04.2014
   Положення про музей історії ХНУРЕ  8.02.2010
   Свідотство про реєстарцію музею при навчальному закладі, що перебуває у сфері головного управління освіти і науки ХОДА  №21-254 вiд 01.03.2010
   Уніфікований паспорт музею  20.02.2010
   Положення про відділ відеотехнічних засобів навчання “Телевізійний центр” ХНУРЕ  1.07.2013
   Положення про відділ кадрів ХНУРЕ  20.03.2013
   Положення про відділ матеріально-технічного постачання ХНУРЕ  
   Положення про відділ практики “Центр-Кар’єра”  №404 вiд 29.06.2017
   Положення про відділ технічних засобів навчання ХНУРЕ  №528 вiд 22.09.2016
   Положення про експлуатаційно-технічний відділ ХНУРЕ  15.04.2014
   Положення про інформаційно-обчислювальний центр ХНУРЕ  25.01.2014
   Положення про навчально-виробничу майстерню Студентське медіа ХНУРЕ  №528 вiд 22.09.2016
   Положення про медіацентр  №670 вiд 18.11.2016
   Положення про відділ ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти  №598 вiд 1.12.2017
   Положення про навчально-методичний відділ  04.02.2014
   Положення про центр заочної форми навчання ХНУРЕ  №117 вiд 17.04.2015
   Положення про центр навчання студентів іноземною мовою ХНУРЕ  27.06.2008
   Положення про юридичний відділ ХНУРЕ  №104 вiд 20.03.2014
   Положення про редакційно-видавничий ввіділ ХНУРЕ  №457 вiд 27.07.2016
   Положення про навчально-науковий видавнничо-поліграфічний центр ХНУРЕ  2004
   Положення про навчальний відділ ХНУРЕ  №550 вiд 02.11.2017
   Положення про відділ закупівель, матеріально-технічного постачання та конкурсних торгів (ВЗМТП та КТ)  №173 вiд 21.03.2016
   Положення про прийом слухачів на перепідготовку фахівців з вищою освітою в центрі післядипломної освіти ХНУРЕ  №86 вiд 19.03.2015
   Положення про відділ контрактного навчання ХНУРЕ  №177 вiд 16.03.2017
   Положення про відділ мультимедійних засобів навчання ХНУРЕ  7.02.2014
   Положення про відділ охорони ХНУРЕ  №595 вiд 18.10.2016
   Положення про господарчий відділ ХНУРЕ  31.01.2014
   Положення про відокремлений структурний підрозділ “Дослідний завод ХНУРЕ”  27.05.2012
   Положення про їдальню ХНУРЕ  №112 вiд 27.03.2014
   Положення про науковий навчально-виробничий центр аутсорсингу  №280 вiд 20.10.2014
   Положення про підготовче відділення ХНУРЕ  №667 вiд 16.11.2016
   Положення про центр довузівської підготовки ХНУРЕ  10.04.2006
   Положення про центр інформаційних систем та технологій (ЦІСТ) ХНУРЕ  14.09.2005
   Положення про центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення  №429 вiд 5.07. 2016
   Положення про центр післядипломної освіти  19.02.2013
   Положення про центр технологій дистанційного навчання ХНУРЕ  28.10.2013
   Положення штабу “Цивільного захисту населення” (ЦЗН) ХНУРЕ  5.02.2014
   Положення про канцелярію  №330 вiд 6.06.2017
   Положення про студентський клуб ХНУРЕ  №40 вiд 25.01.2016
   Статут наукового парку “Радіоелектроніка та інформатика”  протокол №1 від 5.12.2011
   Засновницький договір про створення наукового парку “Радіоелектроніка та інформатика”  протокол №1 від 5.12.2011
   Положення про другий відділ ХНУРЕ  4.02.2014
   Положення про транспортний підрозділ ХНУРЕ  №37 від 21.01.2014
   Положення про центр регіонального розвитку інформаційних технологій ХНУРЕ  №120 від 1.04.2014
   Положення про освітньо-методичний центр ХНУРЕ  №52 від 27.01.2017
   Положення про факультет Комп’ютерна інженерія та управління (КІУ)  1.07.10
   Положення про кафедру електронних обчислювальних машин (ЕОМ)  №112 вiд 27.03.14
   Положення про кафедру автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ)  №43 вiд 27.01.16
   Положення про кафедру безпека інформаційних технологій (БІТ)  16.03.08
   Положення про факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)  №550 вiд 02.11.17
   Положення про кафедру прикладної математики (ПМ)  №441 вiд 11.07.16
   Положення про кафедру вища математика (ВМ)  №635 вiд 7.11.16
   Положення про кафедру інформатики (ІНФ)  №43 вiд 27.01.16
   Положення про кафедру соціальної інформатики (СІ)  №132 вiд 10.04.14
   Положення про кафедру економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)  №134 вiд 28.03.18
   Положення про факультет автоматики і комп’ютерізованих технологій (АКІТ)  23.04.13
   Положення про кафедру проектування та експлуатиція електронних апаратів (ПЕЕА)  №81 вiд 05.02.16
   Положення про кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки  №712 вiд 8.12.16
   Положення про кафедру фізики (ФІЗ)  №124 вiд 7.04.14
   Положення про кафедру охорона праці (ОП)  №23 вiд 14.01.16
   Положення про факультет комп’ютерних наук (КН)  27.12.13
   Положення про кафедру інформаційних управляючих систем (ІУС)  №112 вiд 27.03.14
   Положення про кафедру штучного інтелекту (ШІ)  №112 вiд 27.03.14
   Положення про кафедру системотехніки (СТ)  №112 вiд 27.03.14
   Положення про кафедру “Медіаситеми та технології” (МСТ)  №120 вiд 1.04.14
   Положення про кафедру програмної інженеріі (ПІ)  №112 вiд 27.03.14
   Положення про факультет інфокомунікацій (ІК)  18.12.08
   Положення про кафедру “Інфокомунікаційної інженерії” (ІКІ)  №26 вiд 20.01.17
   Положення про кафедру інформаційно-мережної інженерії (ІМІ)  №550 вiд 02.11.17
   Положення про кафедру метрології та технічної експертизи (МТЕ)  №112 вiд 27.03.14
   Положення про факультет електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ)  2017
   Положення про кафедру мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕПП)  №148 вiд 30.04.14
   Положення про кафедру фізичного виховання та спорту (ФВС)  №279 вiд 26.05.17
   Положення про кафедру фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ)   №112 вiд 27.03.14
   Положення про кафедру біомедичної інженерії (БМІ)  №81 вiд 05.02.16
   Положення про факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації (ІРТЗІ)  2013
   Положення про кафедру комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ)  №81 вiд 05.02.16
   Положення про кафедру радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС)  №153 вiд 04.03.17
   Положення про кафедру медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС)  №244 вiд 14.04.17
   Положення про кафедру іноземних мов  12.09.12
   Положення про факультет навчання іноземних промадян (ФНІГ)  28.02.12
   Положення про кафедру мовної підготовки  №258 вiд 18.09.14
   Положення про кафедру природознавчих наук  №148 вiд 30.04.14
   Положення про кафедру українознавства  №112 вiд 27.03.14
   Положення про кафедру технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів  №112 вiд 27.03.14
   Положення про кафедру філософії  №598 вiд 1.12.17

   XXVII. Безпека життедіяльності та цивільний захист

     План розташування захисних споруд та маршрути евакуації при НС  19.11.2015
   Інструкція щодо дій персоналу ХНУРЕ при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації  15.08 2014
   Наказ про організацію та ведення цивільного захисту  №759 від 28.12.2016
   Схема зв’язку комісії з питань евакуації і комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  23.01.2017
   Схема організації управління, оповіщення та зв’язку при виникненні НС на об’єкті ХНУРЕ  23.01.2017

   XXVIII. Режим та охорона праці. Соціальні питання

   Правила внутрішнього трудового розпорядку ХНУРЕ  Протокол №34 від 27.01.2017
   Правила пропускного режиму ХНУРЕ  10.05.2017
   Положення про службу охорони праці ХНУРЕ  №121 від 13.06.2005
   Наказ про введення в дію “Положення про службу охорони праці”  №121 від 13.06.2005
   Положення про відділ охорони праці ХНУРЕ  №66 вiд 07.02.2014
   Наказ про введення в дію “Положення про відділ охорони праці”  №66 вiд 07.02.2014
   Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в ХНУРЕ  №187 вiд 2.10.2009
   Наказ про затвердження переліку документів з охорони праці з додатками  №390 вiд 14.06.2017
   Положення про надання грошової профспілкової виплати членам профспілки первинної профспілкової організації ХНУРЕ  №86 вiд 27.02.2017
   Бланк-заява на отримання профспілкової виплати  бланк 15.06.2017

   XXIX. Функціональні обов’язки посадових осіб. Посадові інструкції

   Наказ про розподіл повноважень керівного складу університету  №423 вiд 10.07.2017
   Посадова інструкція ректора ХНУРЕ  №247 вiд 05.09.2014
   Посадова інструкція першого проректора ХНУРЕ  №268 вiд 27.04.2016
   Посадова інструкція проректора з наукової роботи ХНУРЕ  №242 вiд 12.04.2017
   Посадова інструкція проректора з науково-методичної роботи ХНУРЕ  №386 вiд 22.06.2016
   Посадова інструкція проректора з адміністративно-господарської роботи ХНУРЕ  №113 вiд 27.03.2014
   Посадова інструкція проректора з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування ХНУРЕ  №231 вiд 05.04.2017
   Посадова інструкція головного інженера університету ХНУРЕ  14.05.2013
   Посадова інструкція декана факультету інформаційних радіотехнологій і технічного захисту інформації  №300 вiд 15.05.2017
   Посадова інструкція декана факультету комп’ютерної інженерії та управління  2006
   Посадова інструкція декана факультету електронної та біомедичної інженерії  №300 вiд 15.05.2017
   Посадова інструкція декана факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій  03.06.2013
   Посадова інструкція декана факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту  №300 вiд 15.05.2017
   Посадова інструкція декана факультету комп’ютерних наук  №666 вiд 16.11.2016
   Посадова інструкція декана факультету інфокомунікацій  №300 вiд 15.05.2017
   Посадова інструкція декана факультету навчання іноземних громадян  №309 вiд 10.11.2015
   Посадова інструкція завідуючого невипускної кафедри  №490 вiд 05.09.2016
   Посадова інструкція завідуючого профілюючої кафедри  №65 від 03.03.2015
   Посадова інструкція професора  №490 вiд 05.09.2016
   Посадова інструкція доцента  №490 вiд 05.09.2016
   Посадова інструкція старшого викладача  №490 вiд 05.09.2016
   Посадова інструкція викладача  №490 вiд 05.09.2016
   Посадова інструкція асистента  №490 вiд 05.09.2016
   Посадова інструкція завідувача навчальної лабораторії  №27 вiд 20.01.2017